วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ ไชยครามเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน “
พันธกิจ ( Mission )
        1. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน
        2. บำรุงส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน การรวมกลุ่มอาชีต่างๆ
        3. จัดให้มีการบำรุงรักษา ทางบกและทางน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ทั้งของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการระดมความคิด
        5. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
        6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท
        7. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ
        8. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การระบายน้ำ ต่างๆ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำในการเกษตร
        9. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
        1. คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ได้มาตรฐานในระดับหนึ่ง
        2. การประกอบอาชีพมั่นคง การรวมกลุ่มประกอบอาชีพมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีราย ได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น
        3. การคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำ และการสาธารณูปโภคต่างๆ ทั่วถึงเพียงพอ และได้ มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว
        4. ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา ท้องถิ่น มีการประสานงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการระดมความคิดเห็นใน การแก้ไขปัญหาต่างๆ
        5. ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ยังคงดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมถ่ายทอดให้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง
        6. ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งในระบบ และ นอกระบบ
        7. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือพัฒนาอย่างทั่วถึง
        8. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งของได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน การระบายน้ำต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น มีแหล่งน้ำในการเกษตรเพียงพอตลอดปี
        9. ประชาชนปลอดภัยจากโรคร้ายแรง และโรคติดต่อ มีสุขภาพแข็งแรง สุขอนามัยที่ดี