กองช่าง
นายพรชัย ไกรนรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
084-745-9480
นายนรินทร์ จีนด้วง
นายช่างโยธา
โทร 062-313-2339
นายทักษิณ ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร 080-533-8864
นางณัฐธยาน์ นิยะกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 093-520-2898
นายอภินันท์ ยังมณี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร 089-593-6145
นายคนอง เรืองเอียด
คนงาน
โทร 086-266-3678