กองคลัง
นางศศิธร ละม้าย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 099-404-8677
นางจินตนา ช่วงเสล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 099-406-2192
นางธัญชนก ชนะภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร 093-597-9797
นางชมัยพร กอบวัฒนกุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร 080-884-4425
นางสาวอรรณธิกา วิชัยดิษฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 095-087-9624
นางสาวอังคณา จันทร์ลิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 082-414-1639
นางเกษร ราชเมืองฝาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร087-116-7942