สำนักงานปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุธิดา ศักดิ์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 091-823-7560
นางสาวอังคณา โสภาพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 083-102-6526
-ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางขวัญตา พวงพันธ์ศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร 083-976-9354
นางมณุรัตน์ ชนะดี
ครู ศส.2
โทร 085-470-0291
นางขณิดา ศิริธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 082-9074880
นางสาวอมรลักษณ์ เล่งวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.094-754-6198
-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศศิวิมล คงจง
คนงาน
โทร 099-406-3958
นายบัญญัติ ราชขัติ
ภารโรง
โทร 081-539-8938
นายเสรี่ ชนะภักดี
ยาม
โทร 096-005-6095
นางสาวณัฐธิชา ชูพยัคฆ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 084-313-4547
นางสาวจริยา ชัยคุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 065-480-1260
นางสาวเกศสุวรรณ ทองสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 089-586-4398
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก