นางสาวนิตยา เทพแป้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
โทร 062-392-9829
นายพิษณุ ทองสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
โทร.085-641-6897
นายสุทธิศักดิ์ มุขนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
โทร.061-184-3044
นายประจักษ์ สุขหิรัญ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
โทร.093-742-5512