นายสุวิช นุ้ยบุตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสนทยา สมเชื้อ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสุภาภรณ์ ชนะภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นางภาสิริ รักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายบรรเลง จินตบุตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางสารภี แกล้วชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5