นายสุวิช นุ้ยบุตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบรรเลง จินตบุตร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสุภาภรณ์ ชนะภักดี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสุภาภรณ์ ชนะภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายสนทยา สมเชื้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายไพบูรณ์ ทองกะแดะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายสุวิช นุ้ยบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายบรรเลง จินตบุตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสวัสดิ์ จันทร์พัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสมพร รักซื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5