กฏหมายและระเบียบ อปท.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่10) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 มิ.ย. 2561
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 มิ.ย. 2561
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2