กฏหมายและระเบียบ อปท.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มิ.ย. 2561
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มิ.ย. 2561
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 มิ.ย. 2561
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 มิ.ย. 2561
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มิ.ย. 2561
6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 มิ.ย. 2561
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1