กฏหมายและระเบียบ อปท.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 มิ.ย. 2561
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
194
01 มิ.ย. 2561
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
196
01 มิ.ย. 2561
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 มิ.ย. 2561
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 มิ.ย. 2561
6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 มิ.ย. 2561
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 มิ.ย. 2561
8 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 มิ.ย. 2561
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 มิ.ย. 2561
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาดประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2