การขออนุญาตต่างๆ
เรื่อง : การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายละเอียด :

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1 ตุลาคม  2497  (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากกวันที่  เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  1 มกราคม ของปีนั้น)

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตมระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

เอกสารประกอบขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  จำนวน  1  ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาดอนสัก  (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอรับเงินผ่านธนาคาร)  จำนวน  1 ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน)  จำนวน  1  ชุด   (ดาวน์โหลดเอกสาร)

5. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จำนวน  1  ชุด (มารับได้ที่อบต.) หรือ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 1184 คน