การขออนุญาตต่างๆ
เรื่อง : การยื่นแบบ/ชำระภาษี
  รายละเอียด :

การยื่นแบบ/ชำระภาษี

ผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระภาษีต่างๆในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ให้ยื่นดำเนินการยื่นแบบ/ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้ 

ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบ/ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน  ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ/ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีป้าย  ยื่นแบบ/ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม  ของทุกปี

หากผู้ใดไม่มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเวลาที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามจะดำเนินการตามกหมายต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1338 คน