การขออนุญาตต่างๆ
เรื่อง : การขออนุญาตใช้น้ำประปา
  รายละเอียด :

เอกสารประกอบการขออนุญาตใช้น้ำประปา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน   2   ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                            จำนวน  2    ชุด

3. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์     จำนวน  1  ชุด  (จำนวน  500  บาท)

4. แบบคำขออนุญาตใช้น้ำประปา           จำนวน  2  ชุด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 1225 คน