การขออนุญาตต่างๆ
เรื่อง : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  รายละเอียด :

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่สร้างอาคารประกอบด้วย


1 . สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน  1  ชุด


2 . สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  1  ชุด


3 . สำเนาโฉนดที่ดิน                          จำนวน  1  ชุด


4 . แบบแปลนก่อสร้าง                        จำนวน  3  ชุด


5 . แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    จำนวน  1  ชุด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 931 คน