การขออนุญาตต่างๆ
เรื่อง : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  รายละเอียด :

เอกสารประกอบการขออนุญาตก่สร้างอาคารประกอบด้วย

1 . สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน  1  ชุด

2 . สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  1  ชุด

3 . สำเนาโฉนดที่ดิน                          จำนวน  1  ชุด

4 . แบบแปลนก่อสร้าง                        จำนวน  3  ชุด

5 . แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    จำนวน  1  ชุด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 1218 คน