การขออนุญาตต่างๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
29 ม.ค. 2564
2 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
29 ม.ค. 2564
3 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
302
22 พ.ค. 2563
4 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
09 พ.ค. 2563
5 การยื่นแบบ/ชำระภาษี
1338
26 ธ.ค. 2559
6 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
14 ก.ย. 2558
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1210
25 ต.ค. 2557
8 การขออนุญาตใช้น้ำประปา
1210
25 ต.ค. 2557
9 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1170
25 ต.ค. 2557
10 แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการด้านการชำระภาษีต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
1071
20 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1