การขออนุญาตต่างๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 ม.ค. 2564
2 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
29 ม.ค. 2564
3 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
196
22 พ.ค. 2563
4 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 พ.ค. 2563
5 การยื่นแบบ/ชำระภาษี
1207
26 ธ.ค. 2559
6 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
14 ก.ย. 2558
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1114
25 ต.ค. 2557
8 การขออนุญาตใช้น้ำประปา
1123
25 ต.ค. 2557
9 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1089
25 ต.ค. 2557
10 แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการด้านการชำระภาษีต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
987
20 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1