การขออนุญาตต่างๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 ม.ค. 2564
2 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 ม.ค. 2564
3 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
168
22 พ.ค. 2563
4 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 พ.ค. 2563
5 การยื่นแบบ/ชำระภาษี
1178
26 ธ.ค. 2559
6 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
14 ก.ย. 2558
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1094
25 ต.ค. 2557
8 การขออนุญาตใช้น้ำประปา
1107
25 ต.ค. 2557
9 การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1069
25 ต.ค. 2557
10 แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการด้านการชำระภาษีต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
969
20 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1